Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng) do GS. Tào Đình Thức biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.