• Bài giảng Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Phân tích và dự báo môi trường" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Môi trường bên ngoài, môi trường bên trong, quá trình phân tích và dự báo, mô hình phân tích và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Lập kế hoạch - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Lập kế hoạch - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Lập kế hoạch" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được: Chức năng của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, các loại kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, chương trình quản lý theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Ra quyết định - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Ra quyết định - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Ra quyết định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Ra quyết định, các loại quyết định, quá trình ra quyết định, mô hình trợ giúp ra quyết định, kỹ thuật ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định được khái niệm về quá trình quản trị và nội dung quản trị trong các tổ chức, xác định được vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý, sự phát triển của các tư tưởng quản trị, quản trị tổ chức trong thế kỷ 21....

   11 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Tổ chức" giúp người học có thể nắm bắt được các kiến thức: Tổ chức và quá trình thiết kế tổ chức, vai trò của ủy quyền đối với người lãnh đạo, các loại cấu trúc cơ bản của tổ chức, tầm quan trọng của quản lý NNL cho tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p kgcc 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học: Lãnh đạo" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Phân biệt mối quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo, các lý thuyết lãnh đạo, vai trò của lãnh đạo, lãnh đạo trong môi trường biến động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Kiểm tra - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Kiểm tra - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Kiểm tra" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm, vai trò của kiểm tra, hình thức kiểm tra, quy trình kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p kgcc 30/06/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị học: Quản trị trong thế kỷ 21 - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Quản trị trong thế kỷ 21 - TS. Mai Ngọc Anh

  Mục tiêu bài giảng "Quản trị học: Quản trị trong thế kỷ 21" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Môi trường quản trị trong thế kỷ 21, các quy luật quản trị, các nguyên tắc cơ bản của quản trị, vận dụng vào thực tiễn. Mời các bạn tham khảo.

   7 p kgcc 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 2 sẽ trình bày nội dung về tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p kgcc 31/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 5 sẽ trình bày nội dung về xây dựng thương hiệu như tạo yếu tố nhận biết thương hiệu, cách thiết kế biểu tượng (logo), xây dựng tính cách thương hiệu,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 4 sẽ trình bày nội dung về định vị thương hiệu, qui trình định vị thương hiệu, chiến lược định vị và thiết lập định vị. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p kgcc 31/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong chương 3 sẽ trình bày nội dung về hoạch định chiến lược thương hiệu như chiến lược thương hiệu - sản phẩm, chiến lược thương hiệu dãy, chiến lược thương hiệu nhóm, chiến lược thương hiệu hình ô, chiến lược thương hiệu nguồn (thương hiệu mẹ), chiến lược thương hiệu chuẩn....

   7 p kgcc 31/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số