• Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 7 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 7 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 7: Tổ chức thực thi và đánh giá chiến lược, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Giải thích tại sao giai đoạn thực thi chiến lược khó khăn hơn rất nhiều so với hoạch định chiến lược; Thiết lập hệ thống các mục tiêu chiến lược hàng năm của doanh nghiệp và xây dựng các chính sách thực thi chiến lược của doanh nghiệp; Điều...

   24 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 3: Phân tích môi trường bên trong, mục tiêu bài học này nhằm: Nhận dạng và đánh giá các nguồn lực/năng lực của doanh nghiệp; Xác định năng lực lõi của doanh nghiệp thông qua các đặc trưng: có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế; Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để nhận dạng các hoạt động mang lại giá trị và xác định lợi...

   14 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 1: Tổng quan về quản trị chiến lược của doanh nghiệp, nội dung trong bài học này cần tìm hiểu khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược và một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong quản trị chiến lược; Khái niệm, nội dung của tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh và mục tiêu chiến lược; Mô hình quy trình quản trị chiến...

   26 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bai 6: Chiến lược kinh doanh quốc tế, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Nhận dạng các động cơ phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; Giải thích các nguồn lợi thế cạnh tranh của quốc gia và quốc tế; Lựa chọn loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế; Lựa chọn và đánh giá các phương thức tiếp cận và xâm nhập...

   20 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 4: Chiến lược cấp kinh doanh, bài học này tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm, vai trò và các tiêu chí phân đoạn chiến lược; Sự khác biệt giữa 2 công cụ phân đoạn: phân đoạn chiến lược và phân đoạn thị trường; Khái niệm, phân loại, các ưu và nhược điểm, trường hợp triển khai loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát chiến lược dẫn...

   20 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai...

   18 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 5: Chiến lược cấp doanh nghiệp, mục tiêu của bài học này nhằm giúp lựa chọn và ra quyết định chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Đánh giá các ưu, nhược điểm của từng kiểu chiến lược đa dạng hóa tích hợp hàng dọc, hàng ngang, đa dạng hóa không liên quan; Quản trị và ra các quyết định mục tiêu phát triển cho tổ hợp kinh doanh của...

   20 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài 7 Quản lý chất lượng theo ISO - 9000, bài học này trình bày về các nội dung sau: Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng, Quản lý chất lượng theo ISO 9000, Nguyên lý xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000.

   21 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài 3 Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, trong bài này người học sẽ tìm hiểu về: Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc.

   25 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài 1 Bản chất của mức, định mức và công tác định mức. Trong bài này trình bày các kiến thức sau: Mức, định mức và tính tất yếu của ĐMTDNVL, Tính chất của mức tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệu, Nhiệm vụ của công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu.

   73 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài 5: Tiêu chuẩn hóa, nội dung bài này trình bày các kiến thức về: Khái quát về tiêu chuẩn hóa, Xây dựng tiêu chuẩn, Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành ở Việt Nam, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia và quốc tế.

   23 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài giảng Định mức KT kỹ thuật - Cơ sở của QTKD: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

  Bài 2 Thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng, nội dung trong bài này trình bày kiến thức về: Thành phần của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Cơ cấu của mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Phương hướng và biện pháp giảm mức tiêu dùng nguyên vật liệu.

   44 p kgcc 27/02/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số