• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   21 p kgcc 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.

   16 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư tài chính, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p kgcc 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán.

   14 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

   25 p kgcc 31/05/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p kgcc 31/05/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p kgcc 31/05/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị...

   30 p kgcc 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Chi phí và phân loại chi phí nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định và phân biệt được các loại chi phí khác nhau dưới góc nhìn khác nhau.

   61 p kgcc 29/03/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Sau khi học xong chương 3 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị sinh viên có thể giải thích được khái niệm số dư đảm phí & lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng & lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và...

   63 p kgcc 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Trong chương 4 Lập dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích vai trò của công việc lập dự toán ngân sách, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm đảm bảo sự thành công của dự toán ngân sách.

   40 p kgcc 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau và giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ...

   90 p kgcc 29/03/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số