• Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 1 Tổng quan về thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp...

   7 p kgcc 31/08/2017 223 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 2 Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu chương học này giúp sinh viên biết phân biệt tiền và các khoản tương đương tiền, biết vận dụng nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền.

   7 p kgcc 31/08/2017 250 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 5 Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn, kế toán hoạt động kinh doanh du lịch.

   8 p kgcc 31/08/2017 229 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu sau khi học xong chương này các bạn có thể hiểu được các khái niệm, nguyên tắc kế toán liên quan đến các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thực hiện được các công việc kế toán xuất nhập khẩu.

   58 p kgcc 31/08/2017 254 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: một số vấn đề chung vê báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

   18 p kgcc 31/08/2017 242 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu trong chương học này giúp các bạn có thể hiểu được đặc điểm kế toán của doanh nghiệp xây dựng, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây dựng, đánh giá được một cách hợp lý doanh thu HĐXD trong từng trường hợp, xác...

   9 p kgcc 31/08/2017 210 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hóa trong nước thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan, kế toán mua hàng hóa, kế toán tiêu thụ hàng hóa.

   10 p kgcc 31/08/2017 290 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức, xây dựng chi phí định mức và xác định các chênh lệch; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch; tính giá thành theo chi phí định mức.

   36 p kgcc 31/08/2017 216 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình (Process costing)" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p kgcc 31/08/2017 245 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí, phân loại chi phí; khái niệm giá thành và phân loại giá thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p kgcc 31/08/2017 252 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc (Job costing)" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   29 p kgcc 31/08/2017 232 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 6: Phân bổ chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí (Phân bổ chi phí sản xuất chung, phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, sản phẩm kết hợp, sản phẩm phụ, thiệt hại trong sản xuất; trong môi trường vừa theo công việc và vừa theo quá trình.

   49 p kgcc 31/08/2017 266 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số