• CÁC PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG THUỘC TÍNH

    CÁC PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG THUỘC TÍNH

    Đường cong Lorenz là một đồ thị dùng để biểu diễn mức độn bất bình đẳng trong phân phối. Là sự biểu diễn bằng hình hcj của hàm phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ phần trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với tỷ lệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua trục hoành.

     16 p kgcc 12/12/2012 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số