Giáo trình Thu hoạch - MĐ04: Ương giống và nuôi tu hài

Giáo trình Thu hoạch - MĐ04: Ương giống và nuôi tu hài giúp người học có thể trình bày được các bước về chuẩn bị dụng cụ, xác định thời vụ thu hoạch, thu hoạch giống cấp 2, thu hoạch tu hài trong lồng trên bãi triều và thu hoạch tu hài trên bãi triều,...