Giáo trình Thu hoạch - MĐ06: Ương giống và nuôi ngao

Sau khi học xong "Giáo trình Thu hoạch - MĐ06: Ương giống và nuôi ngao" này, học viên có thể kiểm tra được cỡ ngao giống, ngao cúc, ngao thương phẩm thu hoạch; xác định được mùa vụ và thời điểm thu hoạch; thực hiện được thao tác kỹ thuật thu hoạch ngao giống, ngao cúc, ngao thương phẩm; thực hiện được thao tác bảo quản và vận chuyển ngao giống, ngao thương phẩm;...