Ebook Quản lý kinh tế: Kinh tế hộ gia đình ở miền núi (Phần 1) - KS. Phạm Khắc Hồng (biên soạn)

Nội dung cuốn sách "Quản lý kinh tế: Kinh tế hộ gia đình ở miền núi" gồm 3 mục, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục I đến mục III. Phần này cung cấp cho bạn đọc nội dung về: Kinh tế hộ gia đình và đặc điểm kinh tế hộ gia đình ở miền núi, lập phương án sản xuất của kinh tế hộ và những vấn đề thường xuyên phải quan tâm trong quản lý kinh tế hộ.