Ebook Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch bằng nước đá: Phần 1 - KS. Nguyễn Đức Nga, TS. Nguyễn Như Tiệp

Cuốn sách "Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch bằng nước đá" được biên soạn dựa trên cơ sở tổng hợp những kinh nghiệm sản xuất trong nước kết hợp với các tài liệu sơ chế, bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm của một số quốc gia khác. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I trong cuốn sách về sơ chế bảo quản cá.