Ebook ISO 9000 trong dịch vụ hành chính: Phần 1 - Nguyễn Trung Trực, Trương Quang Dũng

Phần 1 cuốn sách "ISO 9000 trong dịch vụ hành chính" trình bày nội dung các chương: Các nguyên tắc quản lý chất lượng, ISO 9000 và dịch vụ hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính, hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản theo ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính.