Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần thị Huế

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Mô hình nghiệp vụ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích.