Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần thị Huế

Chương 1 - Tổng quan về phân tích & thiết kế hệ thống thông tin. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về hệ thống thông tin: Khái niệm chung về hệ thống thông tin, một số hệ thống thông tin thường gặp, vai trò của của phân tích & thiết kế hệ thống; vấn đề cơ bản về phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.