• Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 2 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 2 - GV. Dương Khai Phong

  Nội dung trình bày của phần 2 HTML và JavaScript thuộc bài giảng lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP nhằm trình bày về cấu trúc HTML, các thẻ cơ bản trong HTML, tạo bảng trong HTML, biểu mẫu và thông tin người dùng, HTML nâng cao.

   43 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 - GV. Dương Khai Phong

  Bài giảng Lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ ASP: Phần 4 Kết nối database trong ASP.Net nhằm trình bày về kiến trúc ADO.Net, cơ bản kết nối database trong ASP.Net, các đối tượng liên quan đến database, các control trình bày dữ liệu (data control).

   24 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quá trình mang thai - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quá trình mang thai - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quá trình mang thai có nội dung trình bày sinh lý quá trình mang thai, sinh đẻ; đỡ đẻ cho gia súc, can thiệp đẻ khó, phương pháp thiến gia súc và một số nội dung khác.

   20 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Bệnh sinh sản ở gia súc - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Bệnh sinh sản ở gia súc - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Bệnh sinh sản ở gia súc trình bày về bệnh sinh sản ở gia súc cái như bệnh sẩy thai, phân loại dựa vào nguyên nhân bệnh, bệnh rặn đẻ qúa sớm, bệnh bại liệt trước khi đẻ và những bệnh trong thời gian gia súc sinh đẻ, các nguyên nhân gây bệnh và biện pháp điều trị các loại bệnh nói trên.

   24 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Công nghệ cấy truyền phôi - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Công nghệ cấy truyền phôi - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Công nghệ cấy truyền phôi trình bày khái niệm về công nghệ cấy truyền phôi, vai trò của công nghệ cấy truyền phôi, cơ sở của công nghệ cấy truyền phôi, quy trình cấy truyền phôi và một số nội dung khác.

   11 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Thụ tinh nhân tạo cho gia súc - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Thụ tinh nhân tạo cho gia súc - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Thụ tinh nhân tạo cho gia súc có nội dung trình bày mục đích của thụ tinh nhân tạo, huấn luyện đực giống, khai thác tinh dịch, kiểm tra chất lượng tinh dịch,..., môi trường pha loãng, bảo tồn, dẫn tinh cho gia súc.

   16 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc heo nái công nghiệp - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc heo nái công nghiệp - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc heo nái công nghiệp trình bày các vấn đề về phòng dịch, chương trình nhập heo hậu bị vào trại, chương trình thức ăn, quy trình vệ sinh, chăm sóc nái, quy trình vaccine, quy trình phối giống, hệ thống sắp xếp sau khi phối giống, khu nái đẻ và quy trình đỡ đẻ cho heo, quy trình chăm sóc heo nái &...

   35 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Chăn nuôi lợn đực giống - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Chăn nuôi lợn đực giống - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Chăn nuôi lợn đực giống có nội dung trình bày vai trò, đặc điểm sinh lý sinh dục và kỹ thuật chọn lợn đực giống; các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi lợn đực giống; kỹ thuật nuôi dưỡng lợn đực giống; kỹ thuật chăm sóc lợn đực giống; quản lý và sử dụng lợn đực giống.

   11 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản heo nái - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản heo nái - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản heo nái trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh đẻ của heo nái bao gồm yếu tố môi trường (nhiệt độ, ánh sáng, thông thoáng), sức khỏe của heo (bệnh truyền nhiễm, các khuyết tật, tress), giống, cá thể, dinh dưỡng.

   7 p kgcc 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục cái - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục cái - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục cái có nội dung trình bày cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý bộ máy sinh dục, sinh lý sinh dục gia súc cái,..., sinh lý quá trình rụng trứng, thụ tinh và làm tổ của phôi và một số nội dung khác.

   18 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục đực - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục đực - Phan Vũ Hải

  Bài giảng Sinh sản vật nuôi: Sinh lý sinh dục đực có nội dung giới thiệu các hình thức sinh sản ở động vật; cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý bộ máy sinh dục, sinh lý sinh dục gia súc đực, các yếu tố ảnh hưởng đến gia súc đực và một số nội dung khác.

   17 p kgcc 30/04/2017 0 0

 • Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1 - GS. TSKH. Lê Hồng Mận

  "Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ: Phần 1" được biên soạn nhằm giúp các bạn biết được các khâu kỹ thuật chủ yếu về chọn giống, đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái, sinh trưởng lợn con, công tác quản lý giống lợn ở trang trại, dinh dưỡng và thức ăn cho lợn. Tài liệu phục vụ cho các nông hộ, trang trại nuôi lợn nái và những bạn...

   78 p kgcc 29/03/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số