• Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 6: Lựa chọn phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 6: Lựa chọn phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 6: Lựa chọn phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Các mô hình và khung so sánh, so sánh các phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý, lựa chọn phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý.

   26 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần thị Huế

  Chương 2 - Khảo sát thực trạng & xác định yêu cầu hệ thống. Nội dung chính trong chương này gồm: Cách tiếp cận và khảo sát một hệ thực, các phương pháp xác định và thu thập yêu cầu, tổng hợp kết quả khảo sát.

   34 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Mô hình nghiệp vụ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích.

   41 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Trần thị Huế

  Chương 1 - Tổng quan về phân tích & thiết kế hệ thống thông tin. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về hệ thống thông tin: Khái niệm chung về hệ thống thông tin, một số hệ thống thông tin thường gặp, vai trò của của phân tích & thiết kế hệ thống; vấn đề cơ bản về phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương giới thiệu - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương giới thiệu - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như: Chương 1 - Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, chương 2 - Khảo sát thực trạng và tìm hiểu yêu cầu hệ thống, chương 3 - Phân tích hệ thống, chương 4 - Thiết kế hệ thống, chương 5 - Cài đặt, triển khai và bảo trì hệ thống. Mời...

   9 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 (tt) - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 (tt) - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3 (tt): Mô hình tiến trình nghiệp vụ. Nội dung chính của chương gồm: Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD, quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ.

   29 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Thiết kế hệ thống. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình dữ liệu khái niệm, mô hình dữ liệu logic, thiết kế hệ thống vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần thị Huế

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Chương 5 - Trần thị Huế

  Chương 5 - Cài đặt, triển khai & bảo trì hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Lập kế hoạch cài đặt, biến đổi dữ liệu, kế hoạch huấn luyện, phương pháp cài đặt hệ thống, biên soạn tài liệu sử dụng, quy trình xử lý yêu cầu bảo trì, xử lý yêu cầu bảo trì trong doanh nghiệp.

   14 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quát. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về: Các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - Lan, các phương pháp truy cập đường truyền vật lý, mạng internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p kgcc 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô hình TCP/IP, các giao thức trong họ giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p kgcc 31/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số