• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị...

   30 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Chi phí và phân loại chi phí nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định và phân biệt được các loại chi phí khác nhau dưới góc nhìn khác nhau.

   61 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Sau khi học xong chương 3 Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận thuộc bài giảng kế toán quản trị sinh viên có thể giải thích được khái niệm số dư đảm phí & lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí, trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng & lợi nhuận (CVP), vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và...

   63 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Trong chương 4 Lập dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích vai trò của công việc lập dự toán ngân sách, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm đảm bảo sự thành công của dự toán ngân sách.

   40 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về sự cần thiết của việc định giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các trung tâm trách nhiệm khác nhau và giải thích cách lập & phân tích báo cáo bộ...

   90 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu chính của chương 7 Định giá sản phẩm và định giá dịch vụ nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về vai trò của chi phí trong việc định giá bán sản phẩm, trình bày cách thức định giá bán sản phẩm và dịch vụ, trình bày cách định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt để đạt mục tiêu mong muốn và giải thích...

   46 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

  Mục tiêu trong chương 7 Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nhận diện các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra các quyết định ngắn hạn và trình bày cách ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế.

   70 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 6 - ĐH BK Hà Nội

  Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 6 - ĐH BK Hà Nội

  Chương 6 Chức năng kiểm tra trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại, mục đích và vai trò, quy trình kiểm tra (phương pháp), tính hiệu quả trong chức năng kiểm soát, mô hình kiểm soát hiệu chỉnh.

   18 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 1 - ĐH BK Hà Nội

  Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 1 - ĐH BK Hà Nội

  Chương 1 Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương thuộc bài giảng quản trị đại cương, trong chương này sẽ cung cấp cho người học các kiến thức khái quát và các khái niệm cần thiết về quản lý đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 3 - ĐH BK Hà Nội

  Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 3 - ĐH BK Hà Nội

  Chương 3 Các chức năng trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, trong chương này sẽ trình bày nội dung kiến thức về các chức năng sau: lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững kiến thức để học tốt môn học này.

   35 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 4 - ĐH BK Hà Nội

  Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 4 - ĐH BK Hà Nội

  Chương 4 Chức năng tổ chức trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về công tác tổ chức, nội dung của công tác tổ chức, những vấn đề về xây dựng tổ chức.

   44 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 5 - ĐH BK Hà Nội

  Bài giảng Quản lý đại cương: Chương 5 - ĐH BK Hà Nội

  Chương 5 Chức năng lãnh đạo trong quản trị thuộc bài giảng quản lý đại cương, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lãnh đạo), mục đích của chức năng điều khiển, nội dung của chức năng lãnh đạo.

   26 p kgcc 29/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số