Giáo trình Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng - MĐ05: Chế biến cá tra, cá basa đông lạnh xuất khẩu

Giáo trình Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng trình bày các bước cần thực hiện trong mỗi quy trình chế biến cá tẩm bột, cá cắt miếng một cách gắn gọn, cụ thể giúp người học dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp cho đối tượng lao động nông thôn.