Ebook Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh - Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ebook Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh - Nguyễn Thị Thanh Thủy tóm tắt lại mộ số đặc điểm sinh học của tôm càng xanh trên cơ sở đó đưa ra một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất giống loại tôm này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt được các kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh.