Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 1: Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý

Chương 1 giới thiệu tổng quan về phát triển hệ thống thông tin quản lý. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây: Bối cảnh ra đời hệ thống thông tin, các khái niệm, chu trình phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.