• Ebook Kỹ thuật nuôi cá sấu - ThS. Nguyễn Phước Trung, BSTY. Trần Phương Động

  Ebook Kỹ thuật nuôi cá sấu - ThS. Nguyễn Phước Trung, BSTY. Trần Phương Động

  Ebook Kỹ thuật nuôi cá sấu có nội dung trình bày đặc điểm sinh học, đặc điểm một số giống cá sấu, khả năng và khai thác, chọn lọc và ấp trứng, chăm sóc con mới nở, chuồng cho cá sấu đến khi bán, thức ăn và sự tăng trưởng cá sấu non, sinh sản và nuôi nhốt cá sấu trưởng thành, sức khỏe và bệnh tật, da và lột da, da thuộc, xem xét về kinh...

   100 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu chính của môn học quản trị chiến lược nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn này sinh viên có thể hiểu các khái niệm về quản trị chiến lược, nắm được qui trình quản trị chiến lược, biết các loại chiến lược phổ biến và phát triển năng lực giải quyết vấn đề về quản trị chiến lược.

   7 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Nguyễn Đình Hòa

  Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về khái niệm, vai trò và yêu cầu của chiến lược, biết được quy trình quản trị chiến lược, biết các cấp quản trị chiến lược và biết các loại chiến lược kinh doanh phổ biến.

   18 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu chính của chương 2 Định hướng tầm nhìn và sứ mạng thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp, nắm được các yêu cầu của sứ mạng, biết quy trình xây dựng sứ mạng doanh nghiệp và biết được các nội dung của sứ mạng.

   16 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Nguyễn Đình Hòa

  Sau khi học xong Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường ngoại vi sinh viên có kiến thức để hiểu môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, biết mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi và nắm được các yếu tố môi trường ngoại vi và cách phân tích.

   26 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu của chương 4 Phân tích môi trường nội bộ thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày các kiến thức giúp sinh viên biết lợi ích của phân tích môi trường nội bộ, hiểu về nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp, biết phân tích chuỗi dây chuyền giá trị của doanh nghiệp và biết phân tích hoạt động của các phòng ban chuyên mô.

   41 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Nguyễn Đình Hòa

  Chương 5 Hệ thống thông tin quản trị thuộc bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về hệ thống thông tin phụïc vụ quản trị chiến lược, biết cách xác định nhu cầu và nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược và hiểu các mô hình thu thập thông tin của doanh nghiệp.

   15 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu của chương 6 Hình thành và lựa chọn chiến lược nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm giúp học viên nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận hình thành chiến lược và biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

   40 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Nguyễn Đình Hòa

  Nội dung trình bày của chương 7 Chiến lược cấp công ty nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm giúp học viên hiểu ý nghĩa của thiết lập mục tiêu dài hạn, hiểu phạm vi của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty phổ biến và biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   50 p kgcc 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng nhằm trình bày về ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cạnh tranh cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng và biết thiết kế chiến lược cấp bộ phận chức năng phù...

   36 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - Nguyễn Đình Hòa

  Chương 9 Thực hiện chiến lược nhằm trình bày mục tiêu dài hạn thành mục tiêu hàng năm, biết đưa ra các chính sách và hành động hỗ trợ thực hiện chiến lược, biết sử dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược theo đuổi và biết cách xây dựng ngân sách và điều chỉnh hệ thống động viên phù hợp với chiến lược.

   24 p kgcc 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - Nguyễn Đình Hòa

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - Nguyễn Đình Hòa

  Mục tiêu của chương 10 Kiểm soát chiến lược nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về qui trình để thực hiện kiểm soát chiến lược, biết các loại hình kiểm soát chiến lược và biết cách thiết lập tiêu chí để kiểm soát chiến lược.

   17 p kgcc 29/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số