• Luật số 16/2012/QH13

  Luật số 16/2012/QH13

  Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo....

   21 p kgcc 25/08/2015 180 1

 • Nghị định hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính số 81/2013/NĐ-CP

  Nghị định hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính số 81/2013/NĐ-CP

  Người có thẩm quyền sẽ lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện ra những hành vi vi phạm hành chính. Sau đó, căn cứ vào các biên bản vi phạm hành chính này để đưa ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề phải căn cứ theo nghị định được ban hành bởi chính phủ. Nghị định hướng...

   87 p kgcc 24/08/2015 224 1

 • Luật số 33/2005/QH11

  Luật số 33/2005/QH11

  Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này được chia thành 7 phần với 777 điều, mời các bạn cùng tham khảo.

   297 p kgcc 24/08/2015 170 1

 • Luật số 23/2012/QH13

  Luật số 23/2012/QH13

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Luật Hợp tác xã...

   39 p kgcc 24/08/2015 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số