• Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 1)

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 1)

  Cuốn sách "Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm" thuộc bộ sách "Công nghệ sinh học cho nông dân" do NXB Hà Nội xuất bản. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Sự phát triển của nghề trồng nấm, ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng nấm ăn (công nghệ trồng nấm rơm, kỹ thuật trồng nấm mỡ, nấm sò, nấm kim châm). Mời các...

   49 p kgcc 31/07/2017 57 1

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 2)

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm (Phần 2)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ sinh học cho nông dân - Quyển 5: Nuôi trồng nấm", phần 2 trình bày các nội dung: Ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng nấm ăn (kỹ thuật trồng nấm hương mộc nhĩ), trồng nấm dược liệu, công nghệ nuôi trồng các loại nấm quý hiếm. Mời các bạn tham khảo.

   48 p kgcc 31/07/2017 76 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản như: Môi trường, khoa học môi trường, tầm quan trọng của khoa học môi trường, các vấn đề môi trường, nhận thức cộng đồng, phân loại môi trường, các yếu tố môi trường,...và các nội dung cơ bản khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p kgcc 30/06/2017 73 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 1) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 1) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 2 - Các thành phần cơ bản của môi trường. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản như: Thạch quyển, sự hình thành và cấu trúc của trái đất, thái dương hệ, cấu tạo của trái đất, kích thước các lớp của trái đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p kgcc 30/06/2017 67 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 2) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 2) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 2 (phần 2) tiếp tục trình bày các thành phần cơ bản của môi trường. Nội dung chính trong chương này giúp người học hiểu về: sự tiến hóa, thành phần và cấu trúc của khí quyển; sự tạo thành các cơn bão; ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí; một số chất gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của chúng;... Mời tham khảo.

   44 p kgcc 30/06/2017 69 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 3) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 2 (phần 3) - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Sinh quyển và sự phân bố của sinh vật; sự phân bố sinh giới; sinh cảnh; hô hấp và quang hợp; năng lượng, số lượng và sinh khối; mối tương quan giữa khí quyển và thủy quyển biểu thị qua vòng tuần hoàn carbon;… Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p kgcc 30/06/2017 66 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức về hệ thống sinh thái. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm hệ thống sinh thái, khái niệm cấu thành vô sinh, cấu thành hữu sinh, cấu trúc và chức năng của hệ thống sinh thái. Mời các bạn tham khảo.

   34 p kgcc 30/06/2017 62 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 4 trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến tài nguyên thiên nhiên như: Tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên đất, tài nguyên năng lượng,... Mời các bạn tham khảo.

   22 p kgcc 30/06/2017 69 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 4 (tt)- TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 4 (tt)- TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về năng lượng và sử dụng năng lượng. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, ảnh hưởng của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các biện pháp xử lý CO₂, tăng hiệu suất sử dụng nhiên...

   57 p kgcc 30/06/2017 83 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 5: Đa dạng sinh học và bảo tồn. Nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Đa dạng sinh học, mức độ đa dạng sinh học, phân loại đa dạng sinh học, sự suy giảm/biến mất đa dạng sinh học, nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học, tác động trực tiếp và gián tiếp của con người lên tài nguyên sinh học,... Mời...

   27 p kgcc 30/06/2017 75 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 6 - Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung, chất gây ô nhiễm môi trường, chất thải vô cơ, hấp thu sinh học, lắng ngoại bào, phương án xử lý nước thải sinh hoạt,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo.

   81 p kgcc 30/06/2017 58 1

 • Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 7, 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường: Chương 7, 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng môn Khoa học môi trường - Chương 7 và chương 8 trình bày về quản lý môi trường và phát triển bền vững. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục tiêu quản lý môi trường, nguyên tắc quản lý môi trường, nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam, phân loại công cụ quản lý môi trường,... và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn...

   54 p kgcc 30/06/2017 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số