Bài giảng Sinh lý học động vật thủy sản - Chương 3: Sinh lý hô hấp và bóng bơi

Nội dung "Bài giảng Sinh lý học động vật thủy sản - Chương 3: Sinh lý hô hấp và bóng bơi" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm tiêu hao oxygen, cơ chế hô hấp, các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp của cá.