Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 6: Lựa chọn phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 6: Lựa chọn phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Các mô hình và khung so sánh, so sánh các phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý, lựa chọn phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý.