Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 2: Các yếu tố trong phát triển hệ thống thông tin quản lý

Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Các yếu tố về tổ chức (Organisational themes), các yếu tố về con người (People themes), các yếu tố về mô hình hóa (Modelling themes), phát triển nhanh và tiến hóa (Rapid and evolutionary development), các yếu tố về công nghệ (Engineering themes), các yếu tố về môi trường bên ngoài (External development).