Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin (IS Development) - Chương 0: Giới thiệu môn học

Bài giảng "Phát triển hệ thống thông tin (IS Development)" cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và một số phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thông tin quản lý được sử dụng rộng rãi. Toàn bộ bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.