Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Hoàng Thu Hương

Chương 1 - Các khái niệm và thuật ngữ trình bày các khái niệm như: Thống kê học – thống kê kinh tế học, tổng thể thống kê – đơn vị tổng thể thống kê, tiêu thức thống kê, chỉ tiêu thống kê, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê.