• Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi tỷ giá hối đoái trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài.

   9 p kgcc 31/10/2016 0 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28: Báo cáo bộ phận

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28: Báo cáo bộ phận

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính.

   13 p kgcc 31/10/2016 1 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chuẩn mực này áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

   17 p kgcc 31/10/2016 2 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

  Mục đích của Chuẩn mực này là quy định nội dung tối thiểu của một báo cáo tài chính tóm lược giữa niên độ, các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

   11 p kgcc 31/10/2016 4 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 5: Bất động sản đầu tư

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 5: Bất động sản đầu tư

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư, gồm: Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng, thanh lý bất động sản đầu...

   6 p kgcc 31/10/2016 3 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, gồm: Nguyên tắc ghi nhận; xác định giá trị; các khoản bồi hoàn; thay đổi các khoản dự phòng; sử dụng các khoản dự phòng; áp dụng nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị các khoản dự phòng làm cơ sở lập...

   17 p kgcc 31/10/2016 5 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1: Chuẩn mực chung

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1: Chuẩn mực chung

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất.

   9 p kgcc 31/10/2016 1 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 6: Thuê tài sản

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 6: Thuê tài sản

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

   7 p kgcc 31/10/2016 1 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

   7 p kgcc 31/10/2016 3 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: Doanh thu và thu nhập khác

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: Doanh thu và thu nhập khác

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

   8 p kgcc 31/10/2016 1 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2: Hàng tồn kho

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2: Hàng tồn kho

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

   7 p kgcc 31/10/2016 2 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16: Chi phí đi vay

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16: Chi phí đi vay

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo...

   10 p kgcc 31/10/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số