• Chương 4:BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU

  Chương 4:BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU

  Định nghĩa : Hàm số với giá trị thực X xác định trên KGSKSC Ω X : Ω →R được gọi là biến ngẫu nhiên nếu tập hợp {ω ∈ Ω : X (ω ) = k , k ∈ R} là sự kiện. Biến ngẫu nhiên rời rạc : khi tập hợp các giá trị của X có hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các phân tử. Biến ngẫu nhiên liên tục : khi tập hợp các giá trị của X là một khoảng...

   19 p kgcc 12/12/2012 16 0

 • Chương 3:CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

  Chương 3:CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

  Công thức cộng xác suất : a. A và B bất kỳ P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) b. A, B và C bất kỳ P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(AB) – P(AC) – P(BC) + P(ABC) Ví dụ : Tung 2 đồng xu. Tính xác suất có ít nhất một sấp. Ω = { SS, NN, SN, NS} A = { Đồng xu 1 sấp} = {SS, SN} B = { Đồng xu 2 sấp}= {SS, NS} P(có ít nhất một sấp) = P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 2/4 +2/4 –1/4 =3/4.

   8 p kgcc 12/12/2012 17 0

 • Chương 2:CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

  Chương 2:CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

  Phép thử : Có thể là một thí nghiệm nào đó hoặc một quan sát hiện tượng nào đó. 2. Sự kiện là kết quả của phép thử. Ví dụ : Phép thử là tung một súc sắc. Các sự kiện có thể là A1={Xuất hiện mặt 1 nút } = 1 A2={Xuất hiện mặt 2 nút } = 2 …………….. A6={Xuất hiện mặt 6 nút } = 6 A ={Xuất hiện mặt chẵn nút } = { 2, 4, 6 } B ={Xuất hiện mặt...

   15 p kgcc 12/12/2012 11 0

 • Chương 1:GiẢI TÍCH KẾT HỢP

  Chương 1:GiẢI TÍCH KẾT HỢP

  Bài toán của giải tích kết hợp : Từ tập hợp { a1, …, an } lập các nhóm gồm k phần tử với điều kiện nào đó và tính số các nhóm được tạo thành. Qui tắc cộng : Nếu công việc 1 có n1 cách thực hiện, công việc 2 có n2 cách thực hiện và các cách thực hiện công việc 1 không trùng với bất kỳ cách thực hiện công việc 2 nào thì có n1 + n2 cách...

   9 p kgcc 12/12/2012 14 0

 • LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

  LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

  Môn học Xác suất thống kê gồm hai phần: Lý thuyết xác suất và Lý thuyết thống kê toán. Lý thuyết xác suất là ngành toán học nghiên cứu các mô hình toán học của các hiện tượng ngẫu nhiên. Lý thuyết xác suất bắt nguồn từ việc tính toán xác suất cho các trò chơi may rủi vào năm 1654 của một số nhà toán học trong đó có B. Pascal, P. Fermat, ấn phẩm...

   7 p kgcc 12/12/2012 12 0

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG THUỘC TÍNH

  CÁC PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG THUỘC TÍNH

  Đường cong Lorenz là một đồ thị dùng để biểu diễn mức độn bất bình đẳng trong phân phối. Là sự biểu diễn bằng hình hcj của hàm phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ phần trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với tỷ lệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua trục hoành.

   16 p kgcc 12/12/2012 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số