• QUANG HỌC SÓNG - CHƯƠNG 3 GIAO THOA ÁNH SÁNG

  QUANG HỌC SÓNG - CHƯƠNG 3 GIAO THOA ÁNH SÁNG

  Giao thoa ánh sáng 1. Các khái niệm cơ sở 1.1 Quang lộ: Quang lộ L giữa hai điểm A, B (AB=d) là đoạn đ-ờng ánh sáng truyền đ-ợc trong chân không trong khoảng thời gian t, trong đó t là khoảng thời gian mà ánh sáng đi đ-ợc đoạn AB trong môi tr-ờng. Nếu ánh sáng đi qua nhiều môi tr-ờng: 1.2. Định lý Malus (Maluýt): Quang lộ giữa hai mặt trực giao của một...

   21 p kgcc 12/12/2012 20 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

  Luận điểm thứ nhất của MắcXoen (Maxwell) 1.1. Phát biểu luận điểm - + + r r Điện tr-ờng tĩnh r r B đang tăng + E ? Ed l = 0 - - + + C C Điện tr-ờng xoáy r r r IC Điện tr-ờng gây ra dòng điện cảm ứng có đ-ờng sức khép kín =Điện tr-ờng xoáy. Luận điểm thứ nhất: Bất kì một từ tr-ờng nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện tr-ờng xoáy...

   13 p kgcc 12/12/2012 64 1

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 NHỮNG TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC CHẤT

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 NHỮNG TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC CHẤT

  Khi n?m trong t? tru?ng ngoài B0 m?i ch?t d?u b? t? hoỏ và trong chỳng cú m?t r' t? tru?ng ph? riờng hay vộc to c.- t? B = T? tru?ng t?ng h?p trong ch?t là: r r r Thuận từ BB0 r Tớnh ch?t t? th? hi?n qua vi?c hỳt cỏc v?t li?u Fe Sắt từ Bb0 nhiều

   19 p kgcc 12/12/2012 9 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

  1831 Faraday: Từ thông qua mạch thay đổi - xuất hiện dòng cảm ứng trong mạch 1. Các định luật về hiện t-ợng cảm ứng điện từ 1.1.Thí nghiệm Faraday: • Đ-a nam châm lại N N B B gần hơn hoặc xa hơn đều xuất hiện dòng cảm ứng. • Chiều của dòng 2 lần ng-ợc nhau. • Nam châm dừng lại dòng cảm ứng =0. .1.2 Định luật Lenx Dòng điện cảm ứng phải...

   16 p kgcc 12/12/2012 144 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI

  Dòng điện không đổi 1. Bản chất dòng điện: dòng các hạt điện chuyển động có h-ớng, chiều của hạt r d-ơng E - - - I Trong kim loại -e e -e Trong dung dịch điện phân Trong chất khí .2. Những đại l-ợng đặc tr-ng: • C-ờng độ dòng điện= điện l-ợng qua S/s dq I= dt • Véc tơ mật độ dòng điện r M tai điểm M có gốc tại M, J chiều chuyển...

   40 p kgcc 12/12/2012 113 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

  Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích hầu nh- cố định tại chỗ, chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định. .1. Sự phân cực của chất điện môi 1.1. Hiện t-ợng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong r điện tr-ờng E0 Trên thanh điện môi điện - r- + + - E' - - + ++...

   15 p kgcc 12/12/2012 42 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 2 VẬT DẪN

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 2 VẬT DẪN

  Vật dẫn Kim loại: hạt dẫn là các điện tử tự do Điều kiện cân bằng tĩnh điện, Tính chất của vật dẫn mang điện 1.1. Điều kiện cân bằng tĩnh điện: Véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng trong vật dẫn r bằng không: E tr = 0 . Thành phần tiếp tuyến của véc tơ c-ờng độ điện tr-ờng trên bề mặt vật dẫn bằngrkhông: r r E = En Et = 0 1.2. Tính chất...

   15 p kgcc 12/12/2012 40 0

 • BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 1 TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

  Tài liệu tham khảo bài giảng vật lý đại cương biên soạn bởi PGS TS Đỗ Ngọc Tuấn, Viện vật lý kỹ thuật, Trường đại học Bách Khoa dùng cho khối các trường đại học kỹ thuật công nghiệp

   41 p kgcc 12/12/2012 57 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 13: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 13: Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Chuyển động nhiệt: chuyển động hỗn loạn của các phân tử/ nguyển tử / xác định nhiệt độ của vật. Đối tượng của vật lý phân tử và Nhiệt động lực học. Hai ph-ơng pháp nghiên cứu: ? Ph-ơng pháp thống kê:NC qúa trình đối với từng phân tử riêng biệt + định luật thống kê -Tìm Quy luật chung của cả tập thể phân tử và giải thích các...

   27 p kgcc 12/12/2012 28 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương-Chuơng 9: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

  Bài giảng Vật lý đại cương-Chuơng 9: Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

  Những hạn chế của nguyên lý thứ I NĐLH •Không xác định chiều truyền tự nhiên củanhiệt: Nhiệt truyền tự nhiên từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. Không có quá trình tự nhiên ng-ợc lại. •Không xác định chiều chuyển hoá tự nhiên của năng l-ợng: Thế năng tự nhiên biến thành động năng rồi thành nhiệt toả ra, Không có quá trình tự nhiên ng-ợc...

   35 p kgcc 12/12/2012 17 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 2: Động lực học chất điểm

  Định luật Niutơn thứ nhất: v r Chất điểm cô lập v = const Không chịu một tác dụng nào từ bên ngoài, chuyển động của nó đ-ợc bảo toàn - định luật quán tính 1.2. Định luật Niutơn thứ hai:Chuyển động của chất điểm chịu tổng hợp lực F ? 0 là chuyển động có gia tốc Gia tốc r chất điểm ~ F và ~ nghịch với m củ Trong hệ SI k=1

   26 p kgcc 12/12/2012 134 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 1: Động học chất điểm

  .Động học: N/C các đặc tr-ng của chuyển động và những chuyển động khác nhau (không tính đến lực tác dụng) Động lực học: N/C mối quan hệ giữa chuyển động với t-ơng tác giữa các vật ( có tính đến lực tác dụng) Tĩnh học là một phần của Động lực học N/C trạng thái cân bằng của các vật. Những khái niệm mở đầu 1.1 Chuyển động và hệ...

   18 p kgcc 12/12/2012 138 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số