• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - ThS. Hoàng Thị Hằng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - ThS. Hoàng Thị Hằng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày các nội dung: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng CSVN; sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc...

   333 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Đường lối công nghiệp hóa - ThS. H.Trang

  Bài giảng Đường lối công nghiệp hóa - ThS. H.Trang

  Dưới đây là bài giảng Đường lối công nghiệp hóa, bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số vấn đề về lý luận về công nghiệp hóa - hiện đại hóa (khái niệm, tính tất yếu phải thực hiện ở nước ta, nội dung); công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   21 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Tiến Lương

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Tiến Lương

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có 3 nội dung chính: Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam, quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, kết quả thực hiện đường lối của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Mời...

   84 p kgcc 26/09/2017 1 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Hoàn cảnh Việt Nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của Đảng 1954 - 1964 trình bày về hoàn cảnh Việt Nam sau 7/1954; quá trình hình thành đường lối của Đảng 1954 - 1964; văn kiện tập trung tư tưởng chỉ đạo của Đảng từ 1954 - 1964.

   11 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Hà Thị Thùy Dương

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Hà Thị Thùy Dương

  Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Hà Thị Thùy Dương có kết cấu nội dung gồm 13 chương. Nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý, những nội dung cơ bản của các ngành luật,...Mời bạn đọc tham khảo.

   56 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

  Dưới đây là bài giảng Pháp luật đại cương. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ nghĩa; một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

   248 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Xác suất của một biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê: Xác suất của một biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê "Xác suất của một biến cố" trang bị cho người học những nội dung chính sau: Xác suất cổ điển, xác suất theo thống kê, các nguyên lý xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê" trình bày các nội dung: Đại cương về giải tích tổ hợp, đại cương về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất quan trọng, lý thuyết mẫu và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Các công thức tính xác suất - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê: Các công thức tính xác suất - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê về "Các công thức tính xác suất" trình bày những nội dung chính sau: Công thức cộng, công thức xác suất có điều kiện, công thức nhân, công thức Bernoulli, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê: Biến cố và xác suất - Nguyễn Ngọc Phụng

  Bài giảng Xác suất thống kê "Biến cố và xác suất", chương này cung cấp cho người học một số bài tập nhằm giúp người học ôn luyện lại các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   6 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới - Tạ Văn Sang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức với vai trò sức mạnh của đạo đức, những chuẩn mực đạo đức cách mạng, các nguyên tắc đạo đức cách mạng.

   34 p kgcc 26/09/2017 0 0

 • Bài giảng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa

  Bài giảng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa

  Bài giảng chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và văn hóa giúp sinh viên nắm được những quan điểm cơ bản về con người, những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa và vận dụng những quan điểm trên trong công cuộc đổi mới hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo.

   14 p kgcc 26/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số